Vocalise zoekt een dirigent

Na ruim 8 jaar de muzikaal leider van Vocalise te zijn geweest, gaat Gerrit Maas Vocalise verlaten met ingang van 2020. Daarom zoekt Vocalise een nieuwe dirigent die het stokje van Gerrit kan overnemen komende januari.

We hebben een overzicht gemaakt van eisen en wensen voor een nieuwe dirigent. De punten daarvoor zijn hierna per kopje weergegeven. Wat voor koor Vocalise in het algemeen is, staat (elders) op onze website, maar de bijzonderheden van Vocalise worden ook hierna weergegeven. 

Lange Termijnvisie

Vocalise heeft een artistiek beleid geformuleerd in 2017 (waar willen we naartoe, en wat verwachten we dan van onszelf en de dirigent). Een heel aantal aspecten hiervan zijn in deze profielschets opgenomen. Graag willen wij dit voor komende 5 jaar opnieuw doen en de dirigent vragen om hieraan mee te werken zodat we tot een realistisch en haalbaar plan komen. Een dirigent die al een idee heeft van wat hij wil bereiken met Vocalise geeft ons lange termijnrichting.

Koorklank en samenzang

Vocalise vindt het belangrijk dat er voortdurend aan de koorklank wordt gewerkt en dat deze wordt verbeterd. Klank is ons sterkste punt. Vooral stukken die gaan over klank komen bij Vocalise meestal goed uit de verf. Hier willen we graag op verder bouwen.

Wij verwachten van de dirigent dat deze hieraan voortdurend aandacht schenkt en niet zal schromen om met bijvoorbeeld wisselende kooropstellingen (of door elkaar staan) hierin verbeteringen te bewerkstelligen. De rol van inzingen hierbij komt verderop nog aan de orde.

Zangtechniek

Vocalise stelt hoge eisen aan de zangtechniek van de leden.  Ook valt er bij diverse leden wel e.e.a. te verbeteren mbt het tellen en doorzien van ritmes. Vocalise verwacht dat de leden redelijk vlot recht van blad kunnen zingen. Enige muziekkennis bij de leden is een pre. Van de dirigent wordt verwacht dat deze hieraan aandacht schenkt en kan helpen e.e.a. te verbeteren. Al bij de aanname van nieuwe leden middels een stemtest door de dirigent en een lid van de AC (Artistieke Commissie), wordt aan deze aspecten aandacht besteed. Hier kan uit komen dat nieuwe leden voorwaardelijk mogen starten, maar dat zangles wel sterk wordt aangeraden of als voorwaarde wordt gesteld. Ook houdt Vocalise elke 3 jaar stemtesten voor het hele koor waarbij aandacht aan coaching wordt gegeven, maar waarbij het ook voorkomt dat aan leden opnieuw als voorwaarde wordt gesteld dat ze zangles nemen met een herhaling van de stemtest een half jaar later. Of dat er afscheid van leden wordt genomen.

Repeteren en de voorbereiding daarvan

Vocalise heeft goede ervaring met de voorbereiding van de repetities met de huidige dirigent. Over een lange termijn wordt in een repetitierooster aangegeven welke muziek er wanneer zal worden gerepeteerd. Verwacht wordt van de leden dat deze de betreffende muziek vooraf bestuderen en thuis werken aan een afgesproken “mate van beheersen van de muziek” (ruiken aan, kunnen zingen, kennen, enz…).

Vocalise is zich ervan bewust dat bij diverse leden hieraan wel e.e.a. valt te verbeteren zodat op een avond minder tijd behoeft te worden besteed aan het oefenen van nootjes. Het is Vocalise er veel aan gelegen repetitieavonden vooral te besteden aan het muziek maken.

Vocalise ervaart ook dat wanneer de leden “uit het boek komen” tijdens het zingen, dat een directe verbetering van het resultaat oplevert. De noten dus in een vroeg stadium al beheersen is daarom belangrijk. Partijrepetities kunnen daarbij helpen, en het is fijn als een dirigent dat weet te stimuleren.

Het geheel “uit het hoofd” zingen is echter voor veel leden een brug te ver. Wij beseffen dat door een goede voorbereiding de aandacht meer naar de dirigent kan gaan en de bladmuziek dan minder de aandacht opeist. Wij willen hieraan werken.

Aandacht voor inzingen

Het is goed dat we nu altijd het inzingen doen met aandacht voor hetgeen we in de erop volgende repetitie behandelen (type stuk, benodigde techniek, klank, klankkleur). Het inzingen staat in dienst van het goed gebruiken en gezond houden van de stem (aandacht voor techniek) èn relevantie voor het repertoire.

Samenstelling

Zoals overal in de Nederlandse samenleving heeft ook Vocalise last van vergrijzing. Dat heeft natuurlijk impact op de langere termijn levensvatbaarheid van het koor, en de kwaliteit. Er is behoefte aan jonge leden vwb spirit en enthousiasme, en ook voor de continuïteit van het koor. Een dirigent die jongere mensen weet te binden is dus belangrijk. 

Repertoire

Het repertoire van Vocalise is zeer breed en die breedte van ons repertoire moet een kandidaat aanspreken en hij/zij moet er ook in thuis zijn. Oud (Renaissance polyfonie) en nieuw (er wordt op dit moment voor ons een stuk gecomponeerd), a capella en met begeleiding (ensembles of alleen piano), veelstemmig zingen – en vooral de mix goed bewaren en bewaken. Zoals al is genoemd is de klank en klankkleur een sterkte van Vocalise. Dat komt goed tot zijn recht in a capella stukken, die dan ook ruim de helft van het repertoire van Vocalise uitmaken. Maar de afwisseling met de andere (kleinere) helft van het repertoire – stukken met lichte of ensemble begeleiding – wordt zeer waardevol gevonden, dus een dergelijke combinatie is een must. Dit zijn over het algemeen uiteraard wel kleine ensembles, omdat Vocalise een kamerkoor is. Een enkele keer pakken we projecten met grotere orkestbezetting op, met extra zangers erbij.

We zijn al vele jaren een koor met verschillende stromingen en wensen, en dus is de breedte en de afwisseling essentieel om iedereen aangehaakt te houden. Dit is ook zeer expliciet opgenomen in het artistiek beleid van Vocalise. Daarmee wordt aan de uiteenlopende wensen van alle koorleden voldaan.

Voor het vaststellen van het repertoire voor de komende periode, hebben we ‘repertoireverkenners’ die een intensieve rol hebben in het aandragen van suggesties voor te zingen stukken en die met de dirigent en AC een paar keer per jaar praten over repertoire in de er opvolgende periode. Daar moet de dirigent voor openstaan, omdat hierin ook de wensen vanuit de koorleden worden gebundeld.  

Ervaring en eigenschappen dirigent

De gedroomde dirigent voor Vocalise is (relatief) jong en wil aan de weg timmeren, maar is in ieder geval jong van geest, hart en uitstraling met een hoop energie en enthousiasme. Verder zijn de volgende ervaring en eigenschappen onderdeel van onze zoektocht naar een nieuwe dirigent:

  • Is bereid om de veelzijdigheid van Vocalise zoals hiervoor geschetst op te pakken en is in staat de breedte van muziekstijlen te dirigeren.
  • Is zelf zanger / heeft een goede zangstem
  • Kan ook zangtechniek overbrengen aan het koor – didactische vaardigheden en zangpedagogische kwaliteiten zijn wenselijk
  • Is een goed pianist; Vocalise kan en wil geen repetitiebegeleider inhuren; de dirigent begeleidt ook daar waar nodig dmv de pianopartij
  • Weet veel over de muziek en de achtergronden; Vocalise heeft het als zeer waardevol ervaren dat de huidige dirigent (ook musicoloog) bij de meeste muziek informatie verstrekte over de achtergrond en geschiedenis van de muziek.
  • Is opgeleid als koordirigent èn als orkestdirigent; weet als koordirigent hoe Vocalise verder te helpen ontwikkelen; kan amateurensembles gemakkelijk dirigeren en weet wat de verschillende instrumentalisten aan input nodig hebben; we hebben nu veel ervaring met hoe ontspannen dat laatste is met begeleidingsensembles en hoe gemakkelijk er dan van amateurs (lage kosten!) een begeleidingsensemble gevormd kan worden.
  • Heeft een netwerk van solisten, instrumentalisten en mogelijke nieuwe zangers. We hebben veel verschillende dingen kunnen oppakken met onze huidige dirigent door zijn grote netwerk van muzikanten. Een netwerk hebben of het kunnen aanboren van een reservoir van nieuwe zangers, en die aan ons kunnen binden kan voor een kandidaat ook een pluspunt zijn.
  • Is ontspannen met gevoel voor humor en aanspreekbaar voor vragen.
  • Heeft geduld met een amateurkoor en is creatief in het instuderen van lastige passages
  • Is bereid om samen met AC en bestuur het pad van Vocalise uit te stippelen
Meer weten?
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Rutger Stoel via sollicitatie@vocalise.nl